لیست قیمت ها

: لیست قیمت مصرف کننده بدون احتساب هزینه کرایه و نصب و ارزش افزوده  

تاریخ :1400/08/01

قیمت به ریال  واحد  نام محصول 
630/000 یک متر ایزوگام برفاب 5میلی متر  
480/000 یک متر  ایزوگام برفاب 4 میلی متر 
480/000 یک متر  ایزوگام آبنما 
470/000 یک متر  ایزوگام شرق ترنج 
420/000 یک متر  ایزوگام چهارفصل 
375/000 یک متر  ایزوگام روناک شرق 
370/000 یک متر  ایزوگام پشم شیشه فریال 
     

توجه این لیست قیمت مصرف کننده میباشد برای خرید عمده یا اخذ نمایندگی با شماره 55-333-444-086تماس بگیرید