لیست قیمت ها

: لیست قیمت مصرف کننده بدون احتساب هزینه کرایه و نصب و ارزش افزوده  

تاریخ :99/12/12

قیمت به ریال  واحد  نام محصول 
450/000 یک متر ایزوگام برفاب 5میلی متر  
350/000 یک متر  ایزوگام برفاب 4 میلی متر 
340/000 یک متر  ایزوگام آبنما 
330/000 یک متر  ایزوگام شرق ترنج 
295/000 یک متر  ایزوگام چهارفصل 
275/000 یک متر  ایزوگام روناک شرق 
270/000 یک متر  ایزوگام پشم شیشه فریال 
     

توجه این لیست قیمت مصرف کننده میباشد برای خرید عمده یا اخذ نمایندگی با شماره 09121762280 تماس بگیرید