حضور شرکت برفاب در نمایشگاه بین المللی مازندران-قائم شهر